چهارشنبه, 30 مهر 1393

خطا
  • Incorrect key file for table '/tmp/#sql_bf3_11.MYI'; try to repair it SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM jaamvar_content AS a LEFT JOIN jaamvar_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN jaamvar_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN jaamvar_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM jaamvar_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN jaamvar_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN jaamvar_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM jaamvar_categories AS cat JOIN jaamvar_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN jaamvar_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-10-22 23:49:53') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-10-22 23:49:53') AND a.language in ('fa-IR','*') AND (contact.language in ('fa-IR','*') OR contact.language IS NULL) AND a.catid IN (81) GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 15 Incorrect key file for table '/tmp/#sql_bf3_11.MYI'; try to repair it SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM jaamvar_content AS a LEFT JOIN jaamvar_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN jaamvar_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN jaamvar_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM jaamvar_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN jaamvar_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN jaamvar_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM jaamvar_categories AS cat JOIN jaamvar_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN jaamvar_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-10-22 23:49:53') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-10-22 23:49:53') AND a.language in ('fa-IR','*') AND (contact.language in ('fa-IR','*') OR contact.language IS NULL) AND a.catid IN (81) GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC

نتایج آخرین پیکارها

کیوان کیانی و آیدا جمشیدی - فرشید منوچهری و دولت منوچهری

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی تنیس روی میز با نتیجه 3 بر 4 به نفع فرشید منوچهری و دولت منوچهری پایان یافت.

اسامی برندگان شطرنج نوجوانان (روز پنجم)

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بردیا آریانفر، افروز ایرجی نصر آبادی، آرمین بهمردی، پویا اورمزدی خرمشاهی، متین مژگانی، آرین باستانی، آرین بمانی چمی، آرتین هوشنگی، پریا خرمشاهی، آتریا پیروزمند

کیارش شهریاری - شهاب فرهادیان

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی بدمینتون با نتیجه 2 بر 0 به نفع کیارش شهریاری پایان یافت.

شینا سرداری - مهرنگار موبد

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی بدمینتون با نتیجه 2 بر 0 به نفع شینا سرداری پایان یافت.

رها ( به یاد شادروان موبد مهربان زرتشتی) - اشتاد مریم آباد

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی والیبال آقایان با نتیجه 3 بر 1 به نفع تیم اشتاد مریم آباد به پایان رسید.

منتخب تهران - اشتاد مریم آباد (به یاد آرشام شش برادران)

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی والیبال آقایان با نتیجه 0 بر 2 به نفع تیم اشتاد مریم آباد (به یاد آرشام شش برادران) به پایان رسید.

ورهرام خوبیاری - سیاوش مندگاری

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی بدمینتون با نتیجه 2 بر 0 به نفع سیاوش مندگاری پایان یافت.

نگین یزدانی - شیرین هرمزدزاده

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی بدمینتون با نتیجه 2 بر 0 به نفع شیرین هرمزد زاده پایان یافت.

سرور هرمزدزاده و فرشاد خدادادی - پریا نوشیروانی و شهریار کاووسی

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی بدمینتون با نتیجه 2 بر 0 به نفع سرور هرمزدزاده و فرشاد خدادادی پایان یافت.

آرمیتا خسروی کرمانی و فرزین رستمی - شیوا جهانگیری و شروین کاووسی

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی بدمینتون با نتیجه 2 بر 0 به نفع آرمیتا خسروی کرمانی و فرزین رستمی پایان یافت.

پدرام خرمی - سیاوش مندگاری

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی بدمینتون با نتیجه 2 بر 0 به نفع پدرام خرمی پایان یافت.

فیروزه آتشبند - شیرین هرمزدزاده

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی بدمینتون با نتیجه 2 بر 0 به نفع فیروزه آتشبند پایان یافت.

کامیار خسرویانی - ورهرام خوبیاری

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی بدمینتون با نتیجه 2 بر 0 به نفع کامیار خسرویانی پایان یافت.

سیاوش شمسی - شهاب فرهادیان

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی بدمینتون با نتیجه 2 بر 0 به نفع شهاب فرهادیان پایان یافت.

مهیار خسرویانی - شروین کاووسی

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی بدمینتون با نتیجه 2 بر 0 به نفع شروین کاووسی پایان یافت.

کیارش شهریاری - نیما استاد

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی بدمینتون با نتیجه 2 بر 0 به نفع کیارش شهریاری پایان یافت.

داریوش رستمی - شهریار کیانشاهی

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی تنیس روی میز با نتیجه 3 بر 2 به نفع آقای شهریار کیانشاهی پایان یافت.

فرخ باستانی - آرمان ایزدی

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی تنیس روی میز با نتیجه 3 بر 0 به نفع آقای فرخ باستانی پایان یافت.

فرهاد خدادادی - شهریار خرمشاهی

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی تنیس روی میز با نتیجه 4 بر 0 به نفع آقای فرهاد خدادادی پایان یافت.

مهیار فرودی - سیاوش کاویانی

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی تنیس روی میز با نتیجه 4 بر 1 به نفع آقای مهیار فرودی پایان یافت.

سیاوش کاویانی - شهریار خرمشاهی

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی تنیس روی میز با نتیجه 3 بر 0 به نفع آقای شهریار خرمشاهی پایان یافت.

فرهاد خدادادی - مهیار فرودی

IMAGE

جمعه, 06 مرداد 1391 بازی تنیس روی میز با نتیجه 3 بر 0 به نفع آقای فرهاد خدادادی پایان یافت.

انتقاد و پیشنهاد

فرم انتقادات و پیشنهادات
نام و نام خانوادگی: (*)

لطفا نام خود را به درستی وارد نمایید
ایمیل:

ایمیل خود را به درستی وارد نمایید
انتقاد و پیشنهاد (*)

نظرات و پیشنهادات خود را بنویسید
کد امنیتی:
کد امنیتی:

کد امنیتی درست وارد نشده است